Προστασία προσωπικών δεδομένων

H παρούσα ρήτρα περιέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ-ΣΤΡΑΤΑΚΗ Ο.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «Gloss Beauty Lounge» (εφεξής “Υπεύθυνος επεξεργασίας”), που εδρεύει στην οδό Κοραή 6 Ηράκλειο Κρήτης με (ΑΦΜ:082980485), και διαθέτει υποκαταστήματα με το διακριτικό τίτλο «Gloss Brow Bar» στις οδούς Αριστοτέλους 9 (Θεσσαλονίκη), Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 84 Πυλαία-Χορτιάτης (Θεσσαλονίκη), Αγίου Κωνσταντίνου 2 Γλυφάδα (Αθήνα) και Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 108-110 Καλλιθέα (Αθήνα) όπως απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους πελάτες μας θα ελέγχονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για σκοπούς εκτέλεσης των συναλλαγών με τους πελάτες μας και την παροχή των υπηρεσιών μας προς αυτούς. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Επιπρόσθετα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με συνδεδεμένες εταιρείες του Υπευθύνου Επεξεργασίας (εκτελούντες την επεξεργασία) μόνο υπό τις οδηγίες του τελευταίου. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και να ασκήσετε τα δικαιώματα σας.

Η επεξεργασία διεξάγεται με βάση τις νομικές προβλέψεις και απαιτήσεις του Κανονισμού και ειδικότερα την παροχή συγκατάθεσης εφόσον απαιτείται και τη διασφάλιση ότι προκύπτει συμμόρφωση με νομική ή συμβατική απαίτηση ή προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης όπως εν προκειμένω τις κάθε είδους συναλλαγές με τους πελάτες μας. Κρίνεται επίσης κάθε φορά η ουσιώδης σημασία που έχει για το νόμιμο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας η επεξεργασία των δεδομένων των υποκειμένων.

Το έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών για συγκεκριμένους σκοπούς όπως:

  • Τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη/χρήστη σε περίπτωση κλεισίματος διαδικτυακού ραντεβού.
  • Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Ιστότοπου.
  • Την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών/χρηστών.
  • Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υποκαταστημάτων.
  • Την ενημέρωση των πελατών/χρηστών σχετικά με νέες προσφορές των υπηρεσιών ή/και προϊόντων του Gloss Brow Bar μέσω (e-mail ή/και εφαρμογών ψηφιακών μηνυμάτων π.χ Viber )

Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη σχετικά με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δέχεστε από εμάς (e-mail, viber) μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα μας σε όποιο επιθυμείτε επιλέγοντας την επιλογή διαγραφής στο κάτω ή το πάνω μέρος των μηνυμάτων που λαμβάνετε.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών συλλέγονται με τις νόμιμες διαδικασίες και υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρία μας ΔΕΝ συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα σας ΟΥΤΕ  επεξεργάζεται  προσωπικά σας δεδομένα για  κατάρτιση προφίλ ή για  αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15 – 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα που σας αφορούν καθώς και αν η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που σας αφορούν.

γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε από των Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαγράψει πληροφορίες που σας αφορούν και δεν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας στο απολυτός απαραίτητο.

ε) Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που διατηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε μηχαναγνώσιμη μορφή (usb sticκ) καθώς και να ζητήσετε την μεταφορά τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία.

ζ) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Μπορείτε να ζητήσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι αυτοματοποιημένα με τεχνολογικά μέσα με σκοπό την κατάρτιση προφίλ κλπ.

η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή: Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού.

θ) Δικαίωμα αναίρεσης της συγκατάθεσης: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας (κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ) που δίνει τη δυνατότητα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Στις παρακάτω περιπτώσεις υποχρεούται από τον Κανονισμό η εταιρεία μας να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα των πελατών: 1) εάν ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία, 2) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και 3) όταν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  σε σχέση με τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο email info@glossbrowbar.gr .

Η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η εταιρία μας ουδεμία οικονομική σας επιβάρυνση θα ζητήσει για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, εκτός εάν αυτή είναι  προδήλως αβάσιμη, υπερβολική ή επαναλαμβανόμενη.

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.